Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година

Публикувано на 11.01.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-1-ОС/ 2019 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на Къщи за гости в имот с № 000399 в землището на с. Червенаково общ. Твърдица”, попадащо в границите на защитена зона “Река Тунджа 1” с код BG0000192 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), за което прецених, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона.