Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година

Публикувано на 20.09.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-17-ОС/ 2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение от 100 кв.м„ пристройка към действаща съществуваща туристическа база в имот с идентификатор 67338.302.26, местност „Даули” в землището нагр, Сливен, общ. Сливен”.

Публикувано на 13.09.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-14-ОС/ 2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) предвижда разделяне на имот с № 010036 (НТП „пасище” с площ 0,674 дка) в землището на с. Раково, общ. Сливен.

Публикувано на 05.09.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-15-ОС/ 2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Промяна начина на трайно ползване на имот с № 087015 от „ливада” на „нива” за създаване на трайни насаждения „овощна градина” в землището на с. Тича, общ. Котел, обл. Сливен”.

Публикувано на 09.08.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-16-ОС/ 2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за “Извеждане на технически сечи свързани с осветление и ремонт на съществуващи временни и постоянни горски пътища в подотдели на територията на ДЛС „Мазалат”.

Публикувано на 19.07.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-13-ОС/ 2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Отглеждане на трайни насаждения от сливи в имоти с идентификатори 87031.97.1 (НТП „овощна градина”) и 87031.59.13 (НТП „нива”) в землището на с. Ябланово, общ. Котел.

Публикувано на 31.05.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-12-ОС/ 2019 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на предназначението на земеделски територии собственост на общ. Котел по реда на чл. 81 от Закона за горите”.

Публикувано на 28.05.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-11-ОС/ 2019 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изкореняване на лозови насаждения от имоти с идентификатори 27245.52.4, 27245.52.5 и 27245.54.40 и създаване на нови лозови насаждения в имоти с идентификатори 27245.58.1, 27245.58.2, 27245.58.3, 27245.57.3, 27245.57.4, 27245.57.5, 27245.57.6, 27245.57.12, 27245.57.13, 27245.57.14, 27245.57.16, 27245.57.17, 27245.57.18, 27245.57.21 и 27245.57.22 в землището на с. Еленово общ. Нова Загора, обл. Сливен”.