ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година

Публикувано на 18.01.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 2 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение Оптимизация на суровинната база на електроцентрала за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса в поземлен имот с идентификатор 87374.511,442 гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 3 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за нуждите на производствена и складова база за метални изделия“ в имот № 68850.170.715 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 6 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на калкова система за напояване на съществуващи лозови масиви с обща площ 129 дка в поземлени имоти с № № 080009, 080010, 080011, 080012, 080013, 080032, 080034, 080043, 080047 и 080048 в землището на с. Малко Тръново, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 7 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на капкова система за напояване на съществуващи лозови масиви с обща площ 39 дка в поземлени имоти с № 0750459 и № 075050 в землището на с. Малко Тръново, общ, Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е за поправка на очевидна фактическа грешка № СЗ – 5 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение Изграждане на напоителна система-капково напояване в масиви 106,107,085 и 090 в съществуващ лозов масив в землището на с. Съединение, общ. Братя Даскалови.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ – 1 – ЕО/ 2019 г.  за „Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2018-2020 година,, на Община Братя Даскалови.

 

Публикувано на 11.01.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 1 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение "Изграждане на бензиностанция, газстанция и метанстанция" в поземлен имот с идентификатор 87374.69.145 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.