ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година

Публикувано на 15.03.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 23 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение  „Изграждане на тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води за други цели - охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работа на розоварна“ в имот № 40292.116.14 по кадастралната карта на гр. Крън, общ. Казанлък.

Публикувано на 08.03.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 20 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости и търговски комплекс с обекти за спорт и атракции” в ПИ с идентификатор 35167.1.66 по КК и КР гр. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 21 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Преустройство и подмяна на две стари пещи с нова индукционна пещ в леярен цех за производство на отливки от чугун и стомана“ в УПИ 1-67, кв.6 по плана на гр, Чирпан, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 22 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на смесени битови отпадъци и подобни на тях отпадъци в т.ч. подготовката им с други видове неопасни отпадъци, с последващо оползотворяване с производство на алтернативна енергия“ в имот № 27214.30.17 по кадастралната карта на с. Еленино, общ. Стара Загора.
 

Публикувано на 22.02.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 19 – ПР/ 2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма за 80 броя крави”, в имот с идентификатор - 18157.33.6 гр. Гурково.

Публикувано на 15.02.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 18 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за промишлено-отпадъчни води (ПСОВ), находяща се в УПИ V, кв.22, Индустриална зона, гр. Сливен.

Публикувано на 08.02.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 15– ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане система за капково напояване на лозов масив” с обща площ 232,2 дка в поземлени имоти с № № 001027, 001028, 001029, 001030, 001031, 001032, 001035, 001049, 001050, 001051, 001052, 001053, 001054, 001055, 001056, 001057, 001058, 001059, 001060, 001061, 001063, 001064, 001066, 001068, 001069, 001070, 001071, 001072, 001075, 001076, 001088, 001089, 001090, 001094, 001037, 001039, 001040, 001041, 001042,  001043, 001044, 001045, 001046, 001047, 001048, 001073, 001074 в землището на с. Глушник, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 16 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на лозя” в имоти с № № 48831.35.1, 48831.35.2, 48831.35.3, 48831.35.4, 48831.35.5, 48831.35.6, 48831.35.7, 48831.35.9, 48831.35.10, 48831.35.11, 48831.35.12, 48831.35.13, 48831.36.1, 48831.36.2, 48831.36.3, 48831.36.5, 48831.36.18, 48831.36.19, 48831.36.31 и 48831.36.32 с обща площ 9,8944 ха в землището на с. Могилово, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 17 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение„Създаване на нови 75,818 дка винени лозя и изграждане на капкова автоматизирана напоителна система за напояване, изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване на ново създадените лозя и съществуващи към момента на обща площ 175,818 дка в поземлени имоти с № № 097019, 097023, 098004, 099005, 099006, 099007, 099008, 099009, 099010, 099011, 099012, 099013, 099014, 099015, 099016, 099017 и 099002 землището на с. Недялско, общ. Стралджа.
.

Публикувано на 01.2.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 4 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение Изграждане на тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води за противопожарно водоснабдяване в ПИ с идентификатор 77476.57,10 по КЕС на с. Хрищени, общ. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 12 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за консервиране на зеленчуци” в УПИ I, кв. 20а, с. Крумово, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 13 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение ..Изграждане на капкова система за напояване на лозово насаждения с обща площ 130 дка в поземлени имоти с № № 098004, 098005, 098006, 098007, 098012, 098013, 098020, 098021 и 098022 в землището на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 14 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение  „Индустриален парк „Вършен“ в имоти е № № 67338.1.1, 67338.89.5, 67338.89,9, 67338.233.1 и части от 67338.88.1, 67338.180.3, 67338.180.1 и 67338.180.4 в землището на гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е за за прекратяване № КОС-01-921-ПРК/2019г.
 
 

Публикувано на 25.01.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 8 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение “Проектиране и изграждане на производствен Обект 102А за пресоване и нарязване на заряди от твърди балиститни горива и барути за заряди за артилерийски системи” на територията на Завод 3 на „Арсенал” АД в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3 землището на гр. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 9 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение„Изграждане на лозов масив със система за капково напояване и мелиоративни дейности  с обща площ 825,757 дка в поземлени имоти с № № 77030.22.07, 77030.22.08, 77030.22.09, 77030.22.10, 77030.22.11, 77030.22.13, 77030.22.14, 77030.22.16, 77030.22.17, 77030.22.18, 77030.22.23,  77030.22.27, 77030.22.28, 77030.24.02,  77030.24.03 и 77030.24.52  в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 11 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на лозов масив със система за капково напояване с обща площ 144,728 дка в поземлени имоти с № № 6977, 6698 , 6622, 6690, 6668, 6978, 6661, 6703, 6686, 6975, 6682, 6979, 6641, 6681, 6645, 6635, 6643, 6644,  6980, 6679,6693, 6637, 156001, 6671, 6650, 6619, 6654, 6648, 6646, 6673,6627, 6651, 6640, 6662, 6652, 156006, 156003, 156010,6702, 6628, 6701, 6696, 156009, 6670, 6680, 6625, 156013, 6678, 6610, 6633, 6776,7024,
6508, 6621, 6624, 6626, 6629, 6631, 6632, 6636, 6642, 6647, 6653,6655, 6656, 6675, 6676, 6677, 6688, 6691,6692, 6697, 6663, 156019, 156018 ,6639, 6611, 6638, 156015, 156007, 156014, 156023, 6617, 156004, 6658, 6783, 6660, 6666, 6659, 6664, 153011, 6616, 6786, 6733, 6734, 8409, 6536, 156012, 156024, 156002,6683,6618,6685, 6630, 6700, 156021, 156020, 156011, 156008, 156022, 6657, 6669, 6687“в землището на с. Главан, общ. Гълъбово.
Р Е Ш Е Н И Е за поправка на очевидна фактическа грешка № СЗ – 10 – ПР/ 2019 г.  

Р Е Ш Е Н И Е ЕО № СЗ – 2 – ЕО/ 2019 г.  за инвестиционно предложение Подробен устройствен план – ПУП-ПЗ за имот общинска собственост № 06848.12.15 с площ 68337 кв.м по кадастралната карта на с. Бузовград, общ. Казанлък.