ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година

Публикувано на 31.05.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 35 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на лозе и 8 бр. сондажи за напояване“ в имоти с № № 067003, 067004, 067005, 067006, 067007, 070012, 070013, 070014, 070015 и 070016 в землището на с. Малко Тръново, имот № 000456 в землището на с. Свобода, УПИ I и III2, кв. 36 по плана на с. Свобода, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 37 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Разширение на съществуваща ферма за патици и изграждане на тръбен кладенец” в УПИI, кв, 93 (стопански двор), с. Гранит, общ. Братя Даскалови.

Публикувано на 23.05.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 34 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение Изграждане на тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води за водоснабдяване на производствената площадка на „Текстилен комбинат” на „СИНТЕРАМА БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. Нова Загора в ПИ с идентификатор 51809.505.4910 по КК на гр. Нова Загора.

Публикувано на 17.05.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 30 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци” в имот № 53134.220.48 по кадастралната карта на с. Обручище, общ. Гълъбово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 33 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение “Изграждане на заведение за хранене и вилни сгради”, в поземлен имот с идентификатор № 02734.58.10, в землището на с. Баня, общ. Нова Загора.
 

Публикувано на 10.05.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 31 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, автомивка, магазин за хранителни стоки, снек бар, собствен водоизточник и паркинг” в имот с идентификатор 36909.19.5 в с. Кирилово, общ. Елхово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 32 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение Изграждане на тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води за противопожарно водоснабдяване и технологични нужди в ПИ с идентификатор 35420.12.31 по КК на с, Калитиново, общ. Стара Загора.

Публикувано на 19.04.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 28 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя тръбни кладенци за добив на подземни води за промишлени цели“ в имот № 55021.149.435 по кадастралната карта на гр, Павел баня, общ. Павел баня.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 29 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Хотел, външен басейн и локална пречиствателна станция за отпадъчни води”, разположени в ПИ с идентификатор 47528.83.74 по КК на с. Медвен, общ. Котел.

Публикувано на 12.04.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 27 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Предприятие за млекопреработка (мандра) с покривна фотоволтаична централа“ в имот № 10776.10.15 по кадастралната карта на с. Веселиново, общ, Тунджа.

Публикувано на 28.03.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 24 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Създаване на нови винени лозови масиви, включително изграждане на подпорна конструкция; изграждане противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси; изграждане на хидромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване” в поземлени имоти с № № 062009 и 062010 в землището на с. Голямо Чочовени и 000161, 000154 и 000234 в землището на с. Скобелево, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 25 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Създаване на нови винени лозови масиви, включително изграждане на подпорна конструкция; изграждане противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси; изграждане на хидромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване” в поземлен имот № 032006 в землището на с. Жълт бряг, общ. Твърдица.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 26 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Създаване на нови винени лозови масиви; изграждане на подпорна конструкция; изграждане противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси; изграждане на хидромелиоративно съоръжение - система за капково напояване” в имот № 000203 в землището на с. Скобелево, общ, Сливен.