ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година

Публикувано на 16.08.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 48 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на вилна сграда и удължаване на въздушен извод № 1” в имот № 67338.303.129 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 50 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за синтез на оловен азид в обект К 14” в имот № 49494.46.485 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж.

Публикувано на 12.08.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 49 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове“ в поземлен имот с идентификатор 69794. 57. 1“ в с. Стрелец, общ. Стара Загора

Публикувано на 06.08.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 47 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Индустриален парк „Вършен“ в имоти с № № 67338.1.1, 67338.89.5, 67338.89,9, 67338.233.1 и части от 67338.88.1, 67338.180.3, 67338.180.1 и 67338.180.4 в землището на гр. Сливен.

Публикувано на 26.07.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 45 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Водоснабдяване от подземни води за напояване на зелени площи, декоративни храсти и дървета в ЦГЧ на гр. Ямбол”, в ПИ с идентификатори 87374.538.125 и 87374.538,126 по КК на гр. Ямбол.

Публикувано на 12.07.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 42 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Изграждане на инсталация за рециклиране/оползотворяване на отпадък - технологичен брак“ в имот № 37507.200.147 по кадастралната карта на е. Ковачево, общ. Раднево
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 43 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности“ в имот№ 68850.517.516 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 44 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Изграждане на склад за семена, торове и препарати за растителна защита“ в имот № 83199.27.604 по кадастралната карта на гр. Шипка, общ. Казанлък

Публикувано на 05.07.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 39 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец е цел водоснабдяване (поливане) на тревни площи”, в поземлен имот с идентификатор 04738.92.28, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 40 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на шест броя тръбни кладенци, изграждане на нови поливни водопроводи и включването им към поливната |система на гр. Сливен“ в гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 41 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води, чрез новоизграден тръбен кладенец с цел водоснабдяване на пункт за дестилация за производство на ракия (охлаждане)”, в поземлен имот с идентификатор 87374.548.71, землището на гр. Ямбол.

Публикувано на 17.06.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 38 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Работилница за производство на бира - промяна предназначението на гараж и пристройка” в УПИ XIV-474, кв, 80 по плана на c. Горно Сахране, общ. Павел баня.