ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година

Публикувано на 11.10.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 63 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Функциониране на яз. „Розов кладенец”, като обект за аквакултура и изграждане в него на нов обект за интензивна аквакултура - садкова инсталация за отглеждане на елитен зарибителен материал за програмирано зарибяване на язовира с растителноядни и други видове риба за екстензивно отглеждане с екологична и стопанска цел“ в землището на гр. Гълъбово и с. Обручище, общ. Гълъбово.

Публикувано на 04.10.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 64 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя тръбни кладенци за водоснабдяване на ферми за патици” в поземлени имоти с идентификатори 80793.19.11 и 80793.19.42, с. Черна гора, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е ЕО № СЗ – 3 – ЕО/ 2019 г.  за инвестиционно предложение “Подробен устройствен план - План за застрояване на имоти е идентификатори 67338.828.25, 67338.828.26, 67338.828.10, 67338.828.27 и 67338.828.7 по кадастралната карта на град Сливен, квартал Репица.

Публикувано на 30.09.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 62 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изменение на количествата съхранявани опасни химични вещества в пласментно-снабдителна (ПСБ) Стара Загора, а именно увеличаване количествата на съхранявано дизелово гориво с 50 000 m3, чрез използване на капацитета на съществуващ резервоар Т-301 от 50 000 m3, служещ за съхраняване на автомобилни бензини“ в имоти с № № 68850.177.547; 68850.177.548; 68850.179.567 и 68850.177.550 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Публикувано на 24.09.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 59 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервиз ни дейности”, в поземлен имот с идентификатор 87374.39.349 в землището на гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 60 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Производство на корпусна и мека мебел, въвеждане в експлоатация на климатични инсталации (чилърен тип) и отоплителна система от три генератора за горещ въздух, на твърдо гориво, включващи енергийно оползотворяване на получените изрезки, талаш, стърготини и парчета от производството на мека мебел (чист дървен материал)“ в имот № 87374.511.485 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 61 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция на обекти №№ 77, 78, 79, 80, 78А, 79А и 80А, с цел изграждане на технологична линия за механична обработка на заряди от твърди балистични горива и нанасяне на брониращ състав върху тях, на площадката на Завод 3” в имот № 35167.119.3 по кадастралната карта на гр, Казанлък, общ, Казанлък.
 

Публикувано на 13.09.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 55 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на в имот № 38008.22.52 в землището на с. Коларово, общ. Раднево.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 56 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ракиен казан и водовземно съоръжение” в УПИ № V, кв. № 6 по ПУП на с. Роза, общ, Тунджа, обл. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 57 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци“ в имот № 69660.105.618 по кадастралната карта на гр, Стралджа, общ. Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 58 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали/ ОЧЦМ/, отпадъци от опаковки /OO/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електричество и електронно оборудване / ИУЕЕО/ и компонентни от тях, съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори/ НУБА/, отработени масла /ОМ/, излезли от употреба гуми /ИУТ/“ в имот № 87374.27.902 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

Публикувано на 30.08.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 53 – ПР/2019 за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземни съоръжения - тръбни кладенци в имот № 32740.21.611 по кадастралната карта на с. Генерал Инзово, имот № 56873.141.21 по кадастралната карта на с. Победа и имот № 40484.42.11 по кадастралната карта с. Кукорево, общ. Тунджа и имоти с № № 30898.214.011 и 30898.214.051 по кадастралната карта на с. Зимница, общ. Стралджа.

Публикувано на 23.08.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 51 – ПР/2019 за инвестиционно предложение „Фабрика за производство на пиво” в УПИ Х-159, кв. 59 по плана на гр. Николаево.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 52 – ПР/2019 за инвестиционно предложение „Изграждане на модулно съоръжение „Blitz 500“ за преработка на сурово овче мляко” в имот № 000058 в землището на с. Николаево, общ. Сливен.