ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година

Публикувано на 17.02.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 4 – ЕО/2017 г. на „Изменение на Общ устройствен план(ОУП) на гр. Стара Загора за територията на кв./парк „Бедечка”

Публикувано на 10.02.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 14 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на Спа – център и къщи за гости в имот № 000573 в землището на с. Баня, общ. Нова Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 15 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на оранжерия за производство на зеленчуци, фотоволтаични панели, обслужваща сграда, ограда, сондажен кладенец и система за капково напояване в имот № 096034 в землището на с. Горно ново село, общ. Братя Даскалови
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 16 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на оранжерия за производство на зеленчуци, фотоволтаични панели, обслужваща сграда, ограда, сондажен кладенец, система за капково напояване и система за мъглуване в имот № 000619 в землището на с. Долно Ново село, общ. Братя Даскалови
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 17 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Създаване на ябълкова овощна градина, изграждане на подпорна конструкция, система за капково напояване, огради и система против градушки, птици и насекоми в имоти с № № 000241 и 000231 в землището на с. Оризово и в имот № 000375 в землището на с. Опълченец, общ. Братя Даскалови
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 18 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Създаване на трайни насаждения със система за капково напояване, огради в имоти с № № 049009, 044004, 062002 и 015023 в землището на с. Долно Ново село, общ. Братя Даскалови
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 19 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за открито компостиране на зелени битови отпадъци” в имот № 000549 в землището на с. Черганово, общ. Казанлък
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 20 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Създаване на трайни насаждения със система за капково напояване и огради в имоти с № № 042004, 067003, 055064, 055049, 053001, 036006, 032007, 021012, 016001, 014009 и 000506 в землището на с. Долно Ново село, общ. Братя Даскалови
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 21 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Добив и преработка на строителни материали от находище „Сепеджик”, в землищата на гр. Павел баня и с. Виден, общ. Павел баня 
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 22 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Създаване на трайни насаждения със система за капково напояване и огради в имот № 044008 в землището на с. Долно Ново село, общ. Братя Даскалови, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
 

Публикувано на 03.02.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 10 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане /чрез преустройство/ на цех за хроматиране, прахово боядисване, облицовка и механична обработка на алуминиеви профили в УПИ III, кв. 3/ ПИ с идентификатор № 27382.500.9665 гр. Елхово
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 13 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на кравеферма за 60 броя крави с млеконадоен център, склад и навес, тръбен кладенец и закупуване на технологично оборудване” в УПИ I- 337, кв. 61 по плана на с. Александрово, общ. Стралджа

Публикувано на 27.01.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 9 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на миниголф с басейн, ресторант и къщи за гости в имот № 68850.13.3, местност „Таушанджик” гр. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 11 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Създаване на масиви с трайни насаждения от маслодайна роза и други етерично-маслени култури с обща площ 517 дка в землището на с. Баня, общ. Нова Загора, изграждане на 2 бр. кладенци в поземлени имоти № 023007, № 006001 от землището на с. Баня, общ. Нова Загора и водовземане от повърхностни води – р. Тунджа, за захранване с вода на системи за напояване на нови насаждения от маслодайна роза и други етерично-маслени култури, изграждане на напоителни системи за част от масивите с розови насаждения и етерично-маслени култури и изграждане на телена ограда на част от масивите с розови насаждения
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 12 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на екологичен оборно-пасищен комплекс за 600 броя овце и млекопреработвателно предприятие в имот № 174003 в землището на с. Тъжа, общ. Павел баня
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 1 – ЕО/2017 г. на  „Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2016-2020 година„ на Община Мъглиж
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 2 – ЕО/2017 г. на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на общ. Раднево за периода 2016 – 2019 г.” 

Публикувано на 20.01.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 4 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на оранжерии за производство и отглеждане по вертикален метод на охлюви”  в поземлен имот № 002181 в землището на  с. Веселиново, общ. Тунджа
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 5 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на модулен обект за преработка на мляко” в УПИ IV-125, кв. 53 по плана на с. Опан, общ. Опан
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 6 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на един брой тръбен сондажен кладенец за добив на подземни води за други цели в имот № 68850.523.877 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 7 – П/2017 г.  за инвестиционно предложение: Преструктуриране и конверсия на винени лозя:  изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване в имоти с номера 370013, 370095, 330187, 320001, 320002, 320003, 320004, 350019, 350056, 350057 и 350029  в землището на с. Иречеково, община Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 8 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Разширение на съществуващ хотелски комплекс с допълнителни площадки за изграждане на спортни терени, паркинг и зони за отдих в имоти с № № 010052 и 010033 в землището на с. Симеоново, общ. Тунджа

Публикувано на 13.01.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 1 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Разширение на съществуваща кравеферма и изграждане на производствена сграда за отглеждане на 122 бр. лактиращи крави в имот № 000461 в землището на с. Бяло поле, общ. Опан
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 2 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на игрище за мини футбол, бадминтон и обслужваща сграда в имот № 68850.114.7 в гр. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 3 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води за автомивка на самообслужване към бензиностанция на ЛУКОЙЛ ЕООД в имот с № 67338.547.1 в гр. Сливен