ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година

Публикувано на 24.04.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 42 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Закупуване на земеделска техника, изграждане на фотоволтаична система и един брой сондаж за нуждите на животновъден обект- кравеферма” в УПИ VI-74, кв. 14 и УПИ VII-74, кв. 14 по плана на с. Добрич, общ. Елхово
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 43 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на кравеферма за отглеждане на 150 бр. месодайни крави в поземлени имоти с идентификатори 48163.501.960 и 48163.501.41 по плана на с. Елхово, общ. Николаево
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 44 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване и засаждане на десертни лозя в имот № 000100 в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 45 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане къщи за гости с ел. провод в имот № 72165.411.705 по кадастрална карта на гр. Твърдица, общ. Твърдица

Публикувано на 31.03.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 34 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и  предварително третиране на излезли от употреба МПС в имот № 68850.200.18 по плана на гр. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 41 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на кланичен пункт и транжорна, закупуване на техника и монтиране на фотоволтаична система до 30 kW на покрива в имот № 69208.140.13 по кадастралната карта на с. Стефан Караджово, общ. Болярово
 

Публикувано на 24.03.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 33 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Увеличаване на броя на пребиваващите ж.п. цистерни от 2 броя на 8 броя и два броя автоцистерни към „Складово стопанство за втечнен въглеводороден газ-пропан – бутан и техните смеси” в УПИ XI -1511, кв. 15 „Индустрия” гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 36 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на вилно селище, състоящо се 29 бр. вилни сгради и сондажен кладенец за противопожарни нужди в имот № 27499.94.1 по кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 37 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на компостираща инсталация за третиране на разделно събрани зелени отпадъци и биоразградимата фракция от твърдите битови отпадъци в УПИ II 300  в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 38 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:„Изграждане на водовземно съоръжение - един брой тръбен кладенец за поливни нужди в оранжерия за производство на зеленчуци„ в УПИ VI , кв. 16 по плана на с. Симеоново, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 39 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на ферма за отглеждане на 20 000 бр. кокошки носачки в УПИ III- 318, кв. 49 в с. Съединение, общ. Братя Даскалови.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 40 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на ферма за отглеждане на 20 000 бр. кокошки носачки в УПИ  V- 318, кв. 48 в с. Съединение, общ. Братя Даскалови.

Публикувано на 17.03.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 25 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване за насаждение от маслодайна роза в имоти с № № 011005, 011006, 011007, 011008, 011010, 013004, 013005, 013008, 013009, 013010, 013012, 013015, 003003,003004, 003011, 003009, 003010, 003013 в землището на с. Виден, общ. Павел баня
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 32 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на сепарираща и компостираща инсталация” в УПИ IV, кв. 4 по плана на гр. Чирпан
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 35 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на съоръжения и оборудване за напояване, складова и климатизирана сграда за нуждите на овощните градини от череши, кайсии, праскови и ябълки в имоти с № № 020044, 022012, 022013, 026013, 024046 в землището на с. Глуфишево, общ. Сливен

Публикувано на 10.03.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 28 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:Закупуване и изграждане на система за капково напояване на лешникова градина в имоти с номера 270007 и 250027 в землището на с. Иречеково, община Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 29 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на масив от трайни насаждения- малини /160дка/ със система за капково напояване и собствен водоизточник” в имот № 017001 от землището на с. Остра могила, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 30 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на собствен водоизточник - един брой експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване в УПИ III-375 в кв. 58 по кадастралната карта на с. Ястребово, общ. Опан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 31 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на един проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец /ПЕТК/ за добив на подземни води за нуждите на градина за производство на етерично маслена култура – маслодайна роза в имот № 026003 в землището на с. Асен, общ. Павел баня. 

Публикувано на 06.03.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 26 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на един брой тръбен кладенец за нуждите на бъдеща дестилерия в УПИ II-381 в кв. 21 по плана на с. Средно Градище, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 27 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр.Елхово в ПИ с идентификатор 27382.57.134, 27382.57.135 и 27382.57.144 в землището на гр. Елхово.

Публикувано на 24.02.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 23 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Опан в имот № 000116 землището на с. Опан, общ. Опан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 24 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Създаване на масиви от трайни насаждения – череши с  площ 320 дка и  система за капково напояване в имоти с №№ 363001, 363002, 363003, 363005, 363006, 363007, 363008, 363009, 363010, 363011, 363012; 364006, ,364011, 364012, 364013, 364014, 364015, 364016, 000110; 361001, 361002, 361003, 361004, 361005, 361006, 361039, 361040, 361008, 361009, 361011; 362001, 362002, 362003, 362004, 362005, 362006, 362007, 362008, 362009, 362010, 362011,362012, 362013, 362014, 362016; 000873; 000872; 000859, 000862; 358007, 358008, 358009, 358011, 358012, 358013, 358014, 358015, 358016, 358018, 358019, 358020, 358021,000216; 359004, 359005, 359006, 359007, 359008, 359009, местностите  „Чираджийската Кория” и „Ташлъка” в землището на гр. Шивачево.