ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година

Публикувано на 07.07.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 59 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване в имоти с № № 011005, 010019, 012036 и 012037 в землището на с. Старо село, общ. Сливен и в имот № 050007 в землището на с. Чокоба, общ. Сливен; поставяне на резервоари за съхранение на вода; поставяне на ограда в имоти с № № 012036 и 012037 в землището на с. Старо село; създаване на трайни насаждения от 18 дка череши и 10 дка вишни и поставяне на защитни мрежи в имоти с № № 011005, 010019, 012036 и 012037 в землището на с. Старо село, общ. Сливен;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 60 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Преустройство и разширение на цех за покрития включващо инсталиране на нова линия за поцинковане и нанасяне на химически никел в УПИ VI, кв. 6 по плана на гр. Чирпан, общ. Чирпан;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 61 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на Спа – комплекс и автосервиз в имот № 35167.70.9 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 62 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и  предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали(ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори(НУБА) и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС) в имот № 87374.26.27, местност „Маслака” гр. Ямбол.

Публикувано на 27.06.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 58 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на цех за производство на дървесни пелети от отпадъчна дървесина в имот № 69660.501.2306 по кадастралната карта на гр. Стралджа, общ. Стралджа.

Публикувано на 20.06.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 55 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:  Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на зелени площи и храсти в УПИ XIII-1654, кв. 117 по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 56 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:  Изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение в имоти № 030002 и 030005 в землището на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 57 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:  Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци с обща годишна производителност 380 тона в УПИ XXIII-359, кв. 60 по плана на с. Бял извор и изграждане на промишлена газова инсталация, площадков газопровод и вътрешно газоснабдяване на котелно помещение за нуждите на преприятието в УПИ XXIII-359, кв. 60 и УПИ XXII-360 по плана на с. Бял извор, общ. Опан.
 

Публикувано на 16.06.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 53 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:  Площадка за третиране и съхранение на отпадъци в поземлен имот с № 000084, Стопански двор, с. Черна гора, общ. Братя Даскалови
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 54 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:  Преработка на пластмасови отпадъци от PVC дограма доставени от фирми производители на дограма, от които ще се произвеждат пластмасови тръби и изделия за бита в имот № 67338.703.321 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен

Публикувано на 26.05.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 51 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:  Смяна на формировка и подпорна конструкция и изграждане на система за капково напояване на лозов масив в имоти с № 217037, 217027, 217028 и 217029 в землището на с. Сборище, общ. Твърдица
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 52 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Създаване на лозов масив, изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване на площ от 14,5677  ха, в имоти с №023085 и 023078, в землището на с.Чокоба, общ.Сливен

Публикувано на 19.05.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 49 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Компостираща инсталация - промяна в суровинната база” в поземлени имоти с №№ 018306 и 018307( образувани от имоти с №№ 000577, 000579, 018303 и 000618) в землището на с. Еленово, общ. Нова Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 50 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Отглеждане на съществуващи биосертифицирани трайни насаждения маслодайна роза и лавандула и създаване на нови биосертифицирани площи с едногодишни и многогодишни етерично-маслени култури и изграждане на система за капково напояване в землището на с. Виден, общ. Павел баня

Публикувано на 28.04.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 46 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Твърдица в имоти № 000477 и №  000493 землището на гр. Твърдица
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 47 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение в имоти № № 000101 и 000109 в землището на с. Змейово, общ. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 48 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда „кравеферма” и технологичното й преустрайство в овцеферма за отглеждане на 200бр. овце-майки с приплодите” в УПИ I-390, кв. 72 „в” в с. Опан, общ. Опан