ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година

Публикувано на 01.09.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 78 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на два броя нови водопонизителни тръбни кладенеца в ПИ 000305 в землището на с. Овчарци, общ. Раднево.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 79 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на един тръбен кладенец с дълбочина 60 m за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на бутикова винарна, за винопроизводство и противопожарни нужди в имот № 049101 в землището на с. Малко Чочовени, общ. Сливен .
Р Е Ш Е Н И Е за поправка на очевидна фактическа грешка № СЗ – 77 – П/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Разработване на находище на строителни материали- пясъци и чакъли - „Мечта”, в землищата на с. Кънчево и с. Черганово, община Казанлък.”
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 7 – ЕО/2017 г.  за „Програма за управление на отпадъците за периода 2016-2020 година на общ. Тополовград.

Публикувано на 25.08.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 76 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Закупуване и въвеждане в експлоатация на топилна система за леене на алуминий в УПИ IX, кв. 6 по плана на гр. Чирпан, общ. Чирпан.

Публикувано на 18.08.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 75 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на предприятие за преработка на селскостопанска и животинска продукция в имот № 67338.871.572 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.

Публикувано на 14.08.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 70 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури, цех за производство на козметични продукти с шоурум, офис – сграда, сондажен кладенец за добив на подземни води и изграждане на нов водопровод в имот № 27499.91.1 по кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 71 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на кланичен пункт и мини мандра” в поземлен имот № 196050 от землището на с. Панаретовци, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 72 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на краварник за отглеждане на 15 крави и помещение за съхранение на мляко в ПИ № 027005 в землището на с. Плоска могила, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 73 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на три броя нови тръбни кладенеца с дълбочина до 110,0 м за добив на подземни води за осигуряване на противопожарен резерв от 76 м3, възстановяване на противопожарния резерв до 24 след изчерпването му по предназначение и компенсиране на загубите от изпарение от водните площи (изкуствени езера с обща площ 12,28 дка) на обект: Център за отглеждане и размножаване на кафява мечка в ПИ 000747 в землището на с. Яворово, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 74 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:Изграждане на инсталация за предварително третиране на отпадъци от системата за събиране на битови отпадъци в имот № 68850.517.1046 по
кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Публикувано на 04.08.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 67 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Създаване на лозово насаждение на обща площ 39 дка винени сортове и система за капково напояване, в имоти с № 075050 и № 075049 от землището на          с. Малко Тръново, общ. Чирпан;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 68 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Създаване на трайни насаждения от череши на обща площ 199,974 дка със система за капково напояване и конструкция за защита от градушки” в имот с № 67338.832.83  гр. Сливен;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 69 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Създаване на трайни насаждения от череши на обща площ 199,973 дка със система за капково напояване и конструкция за защита от градушки” в имот с № 67338.832.82  гр. Сливен.

Публикувано на 28.07.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 66 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Увеличаване на капацитета на химическа инсталация за производство на експлозиви в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3 землището на гр. Казанлък, на територията на Завод 3 на „Арсенал” АД.

Публикувано на 14.07.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 63 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за преработка на мляко и производство на индийски млечни продукти и традиционни индийски сладки” в УПИ ХХХ, кв. 14 Промишлена зона гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 64 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на специализирана болница за рехабилитация и медицински център с водопровод и ел. провод в имоти с идентификатори 37530.13.16 и 37530.13.17 в с. Ковачите, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 65 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за преработка на млечни продукти и складова дейност” в имоти № 297004 и № 297006 землището на с. Ситово, общ. Болярово.