ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година

Публикувано на 27.10.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 92 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на пристройка към съществуващ плетачен цех – „Гладачен цех и склад“, помпена станция и парокотелна централа на площадка „Плетиво“ и монтиране на нов парен котел в УПИ IV, кв.26 .промишлена зона - гр. Сливен, поземлен имот 67338.605.274.

Публикувано на 20.10.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 90 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: 
• Изграждане на инсталация за дестилация и екстракция на етерични масла от маслодайна роза и други етерично маслени култури в УПИ IV,  кв. 3б по ПУП на село Баня, община Нова Загора;
• Изграждане на тръбен кладенец - (ТК) в УПИ IV, кв. 3б по ПУП на село Баня, община Нова Загора за вода за противопожарна необходимост на склад за селскостопанска продукция и вода за охлаждане и технологично водоснабдяване на инсталацията за дестилация и екстракция на етерични масла от маслодайна роза и други етерично маслени култури;
• Изграждане на пречиствателна станция за пречистване на отпадните води от дестилацията на етерични масла в УПИ XIII-215 от кв.36 по ПУП на с. Баня, община Нова Заора. 
• Изграждане на водопровод за напояване на земеделски площи с насаждения с етерично маслени растения от УПИ XIII-215 от кв.36 по ПУП на с. Баня, община Нова Загора до поземлен имот № 006001 в землището на с. Баня, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 91 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване и овощна градина в имот № 049004 в землището на с. Стрелец, общ. Стара Загора.

Публикувано на 06.10.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 87 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Създаване на трайни насаждения, изграждане на ограда, изграждане на система за капково напояване и закупуване на техника в землището на с. Воден, общ. Болярово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 88 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Разширение на съществуваща птицеферма за отглеждане и угояване на патици в имот № 031045, землището на с. Окоп, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 89 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Засаждане на трайни насаждения, изграждане на система за капково напояване на боровинки и система за защита от градушки, птици и насекоми в имот № 015007 в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови.

Публикувано на 02.10.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 86 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за преработка на мляко” в УПИ II-42, кв. 7 по плана на с. Крива круша, общ. Нова Загора.

Публикувано на 21.09.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 82 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Ремонт и преустройство на съществуващи сгради за нуждите на цех за производство на пелети в имоти с № 102002 и 102003 в землището на с. Блатец, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 83 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на мандра и елементи на допълващо застрояване, включващи навес за селскостопанска техника и силажна яма” в имот № 000249 в землището на с. Загорци, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 85 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане (разширение) на производствена база за производство на пиротехнически състави, изделия и изделия със специално предназначение и складови помещения” в имоти № 49494.667.333 и № 49494.667.332, местност „Каракос” землището на гр. Мъглиж.

Публикувано на 15.09.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 81 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на Община Казанлък, местност „Каракос” в имот № 000550 землището на с. Черганово, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 84 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на един тръбен кладенец с дълбочина до 75,0 м. в поземлен имот № 007283 в землището на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови.

Публикувано на 08.09.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 80 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване на биологични рози и лавандулови насаждения в имоти с № № 128044, 128040, 000166 и 130026 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж.