Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2022 г. виж всички »

13

На 23.06.2022 г. в местността „Кара кос”, гр. Мъглиж бе извършена проверка на „Предприятие за производство на пиротехнически изделия и ловни патрони“ с оператор „Балиста” ЕООД гр. Казанлък. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи. На площадката са построени, но невъведени в експлоатация 3 съоръжения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия. Дадени са 2 предписания за актуализация на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии, Аварийния план и приложенията към тях със срок.