НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

115 контролни проверки извърши РИОСВ - Стара Загора през април

19.05.2015 г.
115 контролни проверки на 88 обекта и дейности направиха през април експертите на РИОСВ - Стара Загора. 71 от тях са по плана за контрол през 2015 г., а 44 – извънредни, по получени сигнали, по инвестиционни намерения, за налагане или прекратяване на санкции, по заявления по Закона за управление на отпадъците и др. Две от контролните проверки са за проследяване изпълнението на условията в издадените комплексни разрешителни на топлоелектрическите централи в ЕК „Марица изток”. За периода са осъществени и 6 планови комплексни проверки на обекти с участието на експерти от различни направления. Проверени са 4 площадки за излезли от употреба моторни превозни средства, елекрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали в Ямбол и Раднево, негодни батерии и акумулатори, месопреработвателно предприятие и завод за гипсокартон.
Експертите са издали 43 предписания. Съставили са 5 акта за установени нарушения на екологичното законодателство. Три от тях са на кметове, неизпълнили дадените им предписания за почистване на замърсени със смесени битови и строителни отпадъци терени, а две - срещу физически лица, извършвали дейности по третиране на отпадъци без необходимите разрешителни или регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците.
От директора на РИОСВ - Стара Загора през април са издадени седем наказателни постановления за 66 000 лв. 4 от наложените имуществени санкции и глоби са за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Два обекта са санкционирани за установени неизпълнения на условия в издадените им комплексни разрешителни и един – за неизпълнено предписание.
Преведените суми от санкции през периода са на обща стойност 19 521,42 лв.