Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2017г. виж всички »

11

На 19 май 2017 г. в с. Тенево, общ. Тунджа бе извършена проверка на „Палфингер Продукциoнстехник България“ ЕООД, завод Тенево с оператор „Палфингер Продукциoнстехник България“ ЕООД, с. Тенево, общ. Тунджа.
Според извършената класификация, съгласно изискванията на Приложение № 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) обекта се класифицира като предприятие с висок рисков потенциал. Съгласно изискванията на чл.109, ал.1 на ЗООС операторът е изготвил и внесъл в ИАОС гр. София Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии, Доклад за безопасност и Авариен план с приложенията към него. Стартирала е процедура по разглеждането на документите, която към момента на проверката не е приключила.