Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2023 г. виж всички »

10

11.07.2023 г.
На 21-22.06.2023 г. в гр. Стара Загора бе извършена проверка на „Предприятие за производство на растителни масла“ с оператор „Бисер олива” АД, гр. Стара Загора. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. От директора на РИОСВ – Стара Загора е издадено Потвърждение № СЗ-21/2019 г. на пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) с изискванията на глава седем, раздел I от ЗООС и чл.11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях на обекта. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че частично са изпълнени изискванията към някои нейни елементи. Дадени са 4 предписания свързани с отстраняване на складираните европалети, които са в непосредствена близост до южната фасада на цех "Бутилиране"; съхранение на бутилките с пропан бутан до цех "Бутилиране"; обозначаване на пожарните хидранти и противопожарния водоем със стандартни указателни табели и извършване на техническо обслужване на возим пожарогасител е СО2 - 25 кг. в цех "Екстракция", които са изпълнени.