Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2017г. виж всички »

10

На 12 май 2017 г.в с.Долно Сахране, общ. Павел баня бе извършена проверка на „Цех за екстракция на етерично-маслени суровини“с оператор „Робертет България“ ЕООД, с.Долно Сахране, общ. Павел баня.
Според извършената класификация на обекта, съгласно изискванията на Приложение №3 от Закона за опазване на околната среда, съоръжението се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал. Съгласно изискванията на чл.106, ал.1 на ЗООС операторът е изготвил и внесъл в РИОСВ – Стара Загора Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии с приложенията към него. Проведена е процедура по разглеждането му и издадено Потвърждение № СЗ – 8/2016 на пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на глава седем, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл.11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.