Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2023 г. виж всички »

1

11.07.2023 г.
На 17.03.2023 г. в гр. Стара Загора е извършена проверка на „Складова база за пропан-бутан и течни горива, терминал „Агробиохим“ с оператор „Зара газ” ООД гр. Стара Загора. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Дружеството е въвело Система за управление мерките за безопасност и е разработило Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии. Пълнотата и съответствието му с изискванията на глава седем, раздел I от ЗООС и чл.11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях е потвърдена с Потвърждение № СЗ-23/2021 г. на директора на РИОСВ – Стара Загора. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи.