Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Защитени местности

Защитени местности

Защитени местности на територията на РИОСВ-Стара Загора

  • Защитена местност „Дебелата кория” - обявена със Заповед № РД - 240 от 07.06.1996 г. на МОСВ с цел опазване популацията на блатно кокиче. Площта на защитената територия е 15,745 ха и попада в имот с №038058 в землището на село Блатец , община Сливен.
  • Защитена местност „Блатото”  - обявена е със Заповед № 1938 от 03.07.1970 г. от Министерството на горите и горската промишленост с цел опазване на естествено находище на блатно кокиче. Актуализирана със Заповед №РД-949 от 28.12.2007г с площ от 154,460 дка. Попада в имот с №000031, в землището на с. Палаузово, общ.Стралджа.
  • Защитена местност „Иванов гьол” - обявена е със Заповед № 1938/03.07.1970 г. от Министерството на горите и горската промишленост с цел опазване на естествено находище на блатно кокиче. Актуализирана със Заповед №РД-946 от 28.12.2007г с площ от 312,564 дка. Попада в имот с № 87374.15.308, в землището на гр.Ямбол.