ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Тарифа за таксите

Извадка от Тарифата за таксите в частта за таксите, които се събират за процедурите по ОВОС, преценка и оценка на инвестиционни предложения

1. За преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, се дължи такса в размер на 400 лв. Таксата следва да се внесе по банков път.
Сума: за 400 лв.
ОСНОВАНИЕ: ПМС 136/13.05.2011 г.- чл.1, ал.5 , т.4
IBAN: BG 80 UNCR 76303100116181
Получател: РИОСВ-Ст.Загора
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк-Ст.Загора

2. За преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, се дължи такса в размер на 500 лв. Таксата следва да се внесе по банков път.
Сума: за 500 лв.
ОСНОВАНИЕ: ПМС 136/13.05.2011 г.- чл.1, ал.5, т.1
IBAN: BG 80 UNCR 76303100116181
Получател: РИОСВ-Ст.Загора
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк-Ст.Загора

3. За извършване на процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони се събира такса в размер 280 лв. Таксата следва да се внесе по банков път.
Сума: за 280 лв.
ОСНОВАНИЕ: ПМС 136/13.05.2011 г.- чл.22, ал.1
IBAN: BG 80 UNCR 76303100116181
Получател: РИОСВ-Ст.Загора
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк-Ст.Загора