Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Такси и банкови гаранции

 - Банковата гаранция за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ се предоставя за едногодишен период, като се продължава или подновява всяка следваща година през периода на действие на разрешението, минимум един месец преди изтичане срока на действието й, като остава валидна най-малко 60 дни след прекратяване на дейността/съгласно чл.69,ал.6 ЗУО/
 - Подаване на заявление за прекратяване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ да става 3/три/ месеца преди изтичане на банковата гаранция.

================================================================================
- Разрешения за дейности с отпадъци

 
За издаване на разрешение : /Разрешението/ята си издават от Директора/ите на РИОСВ, на чиято територия/и се извършва/ат дейността/тите на заявителя/

- за третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО - 200 лв. за всяка площадка поотделно;
Основание: чл.12,ал.1,т.1от ПМС № 136 от 13.05.2011
Получател: РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81; BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора

- за изменение и/или допълнение на разрешенията за извършване на дейности по третиране на отпадъци – таксата е 50 лв.
Основание: чл.12, ал.2от ПМС № 136 от 13.05.2011
Получател: РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81; BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора

- когато изменението и/или допълнението на разрешението за извършване на дейностите по третиране на отпадъци по чл. 35 ал. 1, т. 1 включва нова площадка- таксата е 200 лв. за всяка нова площадка поотделно. /Основание за плащане: чл.12, ал. 3от ПМС № 136 от 13.05.2011за таксите в МОСВ/

- Регистрационни документи за дейности с отпадъци
 
За извършване на регистрация по глава пета, раздел II от ЗУО и издаване на регистрационен документ :

- за третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 ЗУО - 100 лв. за всяка площадка поотделно; . /Регистрацията си извършва от Директора/ите на РИОСВ, на чиято територия/и е дейността/тите на заявителя/
Основание: чл.13, ал.1, т. 1 от ПМС № 136 от 13.05.2011
Получател: РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81; BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора

- за транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 ЗУО - 180 лв. /Регистрацията си извършва от Директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището на заявителя/
Основание: чл.13, ал.1, т. 2 ПМС № 136 от 13.05.2011
Получател: РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81; BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора

- за изменение и/или допълнение на регистрация по глава пета, раздел II от ЗУО , в т. ч. на регистрационен документ, се събира таксата е 50 лв.
Основание: чл.13, ал.2 от ПМС № 136 от 13.05.2011
Получател: РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81; BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора

- когато изменението и/или допълнението на регистрацията по глава пета, раздел II от ЗУО , в т. ч. на регистрационния документ, включва нова площадка, се събира такса в размер 100 лв. за всяка нова площадка поотделно. /Основание за плащане: чл.13, ал. 3от ПМС № 136 от 13.05.2011за таксите в МОСВ/
==============================================================================
Указания за

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/

Не се предвижда образец на Министерството на околната среда и водите-използват се образци на съответната банка, като тя гарантира, че от сметката на юридическото лице ще се предостави в полза на трето лице съответната сума при първо писмено поискване от министъра на околната среда и водите да преведе сумата по банковата гаранция по сметка на Министерството на околната среда и водите.

Задължителни елементи, които трябва да съдържа документа :

гаранция е безусловна и неотменяема за срок от 1 година, съдържа срок, дата, година
име на юридеческото лице, ЕИК/булстат/, седалище на управление,
Сумата /разбита или в общ размер/ в размер на 25 000 лв. за дейността и допълнително по 5000 лв за всяка площадка/ данни за местонахождение на площадката/ките

в полза на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ и /съответно за коя инспекция/ –РИОСВ-Ст. Загора, и се усвоява при нарушаване на чл.69, ал. 4 от ЗУО /ДВ, бр. 53/13.07.2012г./
1. отнемане на разрешението – в пълен размер;
2. наложена имуществена санкция с влязло в сила наказателно постановление, която не е заплатена доброволно – до размера на вземането;
3. установено по съответния ред нарушение при предаване на отпадъци в несъответствие с изискванията по чл. 39, ал. 1 и 2 и/или заличаване на площадката по чл. 75, ал. 3 – до размера на банковата гаранция, предоставена за съответната площадка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАКОН за управление на отпадъците /ЗУО/ -извадка
/Обн. в ДВ, бр. 53/13.07.2012г./


Чл. 69., алинеи
(2) Към заявлението по чл. 68 лицата, извършващи дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, представят банкова гаранция в размер 25 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността.
(3) Банковата гаранция по ал. 2 е безусловна и неотменяема и се издава от банка по чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции.
(4) Банковата гаранция по ал. 2 се издава в полза на Министерството на околната среда и водите и се усвоява при:
1. отнемане на разрешението – в пълен размер;
2. наложена имуществена санкция с влязло в сила наказателно постановление, която не е заплатена доброволно – до размера на вземането;
3. установено по съответния ред нарушение при предаване на отпадъци в несъответствие с изискванията по чл. 39, ал. 1 и 2 и/или заличаване на площадката по чл. 75, ал. 3 – до размера на банковата гаранция, предоставена за съответната площадка.
(5) Чрез банковата гаранция банката гарант се задължава при първо писмено поискване от министъра на околната среда и водите да преведе сумата по банковата гаранция по сметка на Министерството на околната среда и водите.
(6) Банковата гаранция по ал. 2 се предоставя за едногодишен период, като се продължава или подновява всяка следваща година през периода на действие на разрешението, минимум един месец преди изтичане срока на действието й, като остава валидна най-малко 60 дни след прекратяване на дейността.