Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Списък на обектите


СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ГЛАВА 7 , РАЗДЕЛ I  НА ЗООС, КОНТРОЛИРАНИ ОТ РИОСВ – Стара Загора
 
Оператори /площадки Риск по отношение въздействие върху околната среда и човешкото здраве Честота на проверки
Област Стара Загора
1.
                    „Бисер олива“ АД                        гр. Стара Загора
Нисък риск На две години
2. „Еко България” ЕАД
 база Стара Загора.
Висок риск Веднъж годишно
3. „Ойролог” ЕООД
база Стара Загора
Висок риск Веднъж годишно
4. „Зара газ”ООД, Газов терминал „Агробиохим“
гр.Стара Загора
Висок риск Веднъж годишно
5. "Зара газ" ООД     Петролен терминал „Зара“, гр. Стара Загора Нисък риск На две години
6. „Заводски строежи Марица изток“ АД            гр. Стара Загора Висок риск Веднъж годишно
7. „Континвест” ООД
база Стара Загора
Нисък риск На две години
8. „Линде газ България” ЕООД
база Стара Загора
Нисък риск На две години
9. „Лукойл България” ЕООД
ПСБ Стара Загора
Висок риск Веднъж годишно
10. „Стройпроект” ООД
гр.Стара Загора
Висок риск Веднъж годишно
11. „Tракия газ” ООД
гр.Стара Загора
Нисък риск Не работещ
12. „Феролекс” ООД
гр.Стара Загора
Нисък риск На две години
13.                         „Софарма” АД                         гр. Казанлък Нисък риск На две години
14. „Гитекс“ ООД
гр.Николаево
Висок риск Веднъж годишно
15. „Кастамону България” АД
с.Горно Сахране
  Нисък риск  На две години
16.         „Робертет България“ ЕООД,            
  с.Долно Сахране, общ. Павел баня
  Нисък риск  На две години
17. ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД
с.Ковачево, общ.Раднево
Висок риск Веднъж годишно
18. „Контур Глобал
Марица изток 3” АД
с.Медникарово, общ.Гълъбово
Висок риск Веднъж годишно
19.                         „Балиста“ ЕООД,                     в землището на гр. Мъглиж Нисък риск Веднъж годишно
20.                 Евасто“ ООД,                            с.Черна гора, общ. Братя Даскалови   Нисък риск  Не работещ
Област Сливен
21. „Алгънс“ ЕООД
гр.Сливен
  Нисък риск  Веднъж годишно
22. ТД ДРВВЗ
Петролна база Сливен
Висок риск Веднъж годишно
23. „Екоенержи” ООД
гр.Сливен
Нисък риск На две години
Област Ямбол
24. „Континвест” ООД
гр.Ямбол
Висок риск Веднъж годишно
25. „ХЕС“ АД
гр. Ямбол
Нисък риск На две години
26. „Минна компания Петров”АД
с.Каменец, общ.Стралджа
Нисък риск Веднъж годишно
27. „Ривърс инвест” ЕООД
база Стралджа Мараш
гр.Стралджа
Нисък риск Не възстановен
28. „Палфингер продукционстехник“ ЕООД
с.Тенево, общ. Тунджа
Висок риск Веднъж годишно
29.                „Геострой инженеринг“ ЕООД,              с. Калчево,община Тунджа Нисък риск На две години