ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА

Публикувано на 16.05.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изменение на общ устройствен план на община Павел баня  и изработване на подробен устройствен план- план за застрояване за: „Изграждане на три фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана мощност до 1,2  MWр” в поземлен имот с идентификатор 14026.27.58  землище на  с. Габарево, общ. Павел баня.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3321(2)/13.05.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Изменение на общ устройствен план на община Павел баня  и изработване на подробен устройствен план- план за застрояване за: „Изграждане на три фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана мощност до 1,2 MWр” в поземлен имот с идентификатор 14026.27.58  землище на  с. Габарево, общ. Павел баня. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3321(2)/13.05.2022 г.

Публикувано на 13.05.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа“ в имот № 21542.69.279 по кадастралната карта на с. Добрич, общ. Елхово и имот № 27382.20.280 по кадастралната карта на гр. Елхово, общ. Елхово.
Във връзка с постъпило искане от „СП Елхово“ ЕООД, гр. София с вх. № КОС-01-1850(2)/04.05.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа“ в имот № 21542.69.279 по кадастралната карта на с. Добрич, общ. Елхово и имот № 27382.20.280 по кадастралната карта на гр. Елхово, общ. Елхово, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-1850(2)/04.05.2022 г.

Публикувано на 10.05.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 50 MW“ в имоти с № № 32857.58.273, 32857.58.285, 32857.58.286, 32857.58.294, 32857.48.405, 32857.1.238, 32857.1.236, 32857.58.288 по кадастралната карта на с. Искрица и имоти с № № 49535.115.1 и 49535.116.5 по кадастралната карта на с. Мъдрец, общ. Гълъбово.
Във връзка с постъпило искане от Община Гълъбово, гр. Гълъбово с вх. № КОС-01-3001(3)/04.05.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 50 MW“ в имоти с № № 32857.58.273, 32857.58.285, 32857.58.286, 32857.58.294, 32857.48.405, 32857.1.238, 32857.1.236, 32857.58.288 по кадастралната карта на с. Искрица и имоти с № № 49535.115.1 и 49535.116.5 по кадастралната карта на с. Мъдрец, общ. Гълъбово, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3001(2)/03.05.2022 г.

Публикувано на 04.05.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
ПУП-ПЗ за „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1 MWр” в поземлен имот с идентификатор 67338.99.59, гр. Сливен.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-22668(2)/29.04.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Подробен устройствен план – план за застрояване за „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1 MWр” в поземлен имот с идентификатор 67338.99.59, землище на  гр. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2668(2)/29.04.2022 г.

Публикувано на 26.04.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
ПУП-ПЗ за „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 67338.99.102, землище на  гр. Сливен.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ - Стара Загора с вх. № КОС-01-2276(2)/ 19.04.2022 г., по реда на чл. 8 а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Подробен устройствен план – план за застрояване за „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 67338.99.102, землище на  гр. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2276(2)/19.04.2022 г.

Публикувано на 20.04.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност  до 3 MWр” в поземлен имот с идентификатор 72165.66.8, местност „Голяма могила”, гр. Твърдица
 Във връзка с постъпило искане РИОСВ- Стара Загора с вх.№ КОС-01-2213(2)/18.04.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Подробен устройствен план – план за застрояване за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност  до 3 MWр” в поземлен имот с идентификатор 72165.66.8, местност „Голяма могила”, гр. Твърдица. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2213(2)/18.04.2022 г.

Публикувано на 18.04.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изменение на ОУП на общ. Павел баня за УПИ II, кв. 37а“ по плана на с. Долно Сахране, общ. Павел баня.
Във връзка с постъпило искане от „Балат“ ЕООД, с. Долно Сахаране с вх. № КОС-01-2045(2)/08.04.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на ОУП на общ. Павел баня за УПИ II, кв. 37а“ по плана на с. Долно Сахране, общ. Павел баня, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2045(2)/08.04.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изграждане на фотоволтаичен парк“ в имоти с № 27111.48.271 и 27111.48.274 по кадастралната карта на с. Езеро, общ. Нова Загора.
Във връзка с постъпило искане от „Жюлив“ ЕООД, гр. Стара Загора с вх. № КОС-01-5853(4)/14.04.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изграждане на фотоволтаичен парк“ в имоти с № 27111.48.271 и 27111.48.274 по кадастралната карта на с. Езеро, общ. Нова Загора, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5853(4)/14.04.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Програма за управление на отпадъците на Община Гълъбово за периода 2021-2028 г.”
Във връзка с постъпило искане РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-2264(2)/15.04.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Програма за управление на отпадъците на Община Гълъбово за периода 2021-2028 г.”. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2264(2)/15.04.2022 г.