ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА

Публикувано на 01.07.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
 Подробен устройствен план – План за застрояване  за „Изменение на Общ устройствен план на общ. Сливен“ с № № 011067, 011068, 012082, 012083, 013086, 013088, 014083, 014084, 014085, 013087 и 014086 в землището на с. Селиминово, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане от „Ленд Инвестмънт БГ“ ООД, гр. Сливен по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на Общ устройствен план на общ. Сливен“ с № № 011067, 011068, 012082, 012083, 013086, 013088, 014083, 014084, 014085, 013087 и 014086 в землището на с. Селиминово, общ. Сливен, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4. 
Искането е на разположение от 01.07.2020 г. до 14.07.2020 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 30.06.2020 г.

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
За „Изменение на Общ устройствен план на община Сливен”, за поземлен имот с идентификатор 67338.76.15 по кадастралната карта на гр. Сливен
Във връзка с постъпило искане от Петър Иванов Стоянов по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за план/програма за изменение на Общ устройствен план на община Сливен, за поземлен имот с идентификатор 67338.76.15 по кадастралната карта на гр. Сливен, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение от 30.06.2020 г. до 13.07.2020 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.