Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Проверки 2018 г.

2

„Склад за съхранение на амониева селитра“ с оператор „Заводски строежи Марица изток” АД гр.Стара Загора повече»

3

 „Склад за съхранение на препарати за растителна защита“ гр. Стара Загора с оператор „Ойролог“ ЕООД, гр. София повече»

4

 „Предприятие за производство на растителни масла“ с оператор „Бисер олива” АД, гр.Стара Загора повече»

5

„Инсталация за екстрахиране на маслодайни култури“ с оператор „Геострой инженеринг” ЕООД, гр. Ямбол повече»

6

„Складова база за втечнени въглеводородни газове“ гр. Стара Загора с оператор „Еко България” ЕАД, гр. София повече»

7

„Склад за съхранение на взривни вещества“ с оператор „Минна компания Петров” АД, гр. Ямбол повече»

8

„Площадка за третиране и съхранение на опасни и производствени отпадъци“ с оператор „Евасто“ ООД, гр. Пловдив повече»

9

„Инсталация за производство на течни газове – кислород, азот и аргон“ с оператор „Линде Газ България” ЕООД, гр. София повече»

10

 „Складова база за втечнени въглеводородни газове с терминал” с оператор „Гитекс” ООД, гр. Николаево повече»