АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


АКТУАЛНО виж всички »

Проведено е третото за годината имисионно обследване на град Нова Загора

02.08.2021 г.
През 2021 г. гр. Нова Загора е включен в график, утвърден от министъра на околната среда и водите, за извършване на имисионни измервания на атмосферния въздух. Съгласно графика, имисионното обследване ще се провежда в рамките на 51 денонощия, равномерно разпределени през календарната година. 
В периода 01.07.2021 г. - 16.07.2021 г. се проведе третото измерване, при което бяха контролирани следните показатели:
 - въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, фини прахови частици (ФПЧ10), сероводород, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди. Измерванията са извършени от Мобилна автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна среда.
Мястото на позициониране на автоматичната станция (в жилищен район на града, разположен най-близко до южната индустриална зона) е съобразено с изискванията посочени в Приложение № 6 към чл. 11 от Наредба № 12/2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.
Съгласно резултатите от измерванията, за визирания по-горе период не са отчетени превишения на нормите за качество на атмосферния въздух по контролираните показатели. 
Протоколите от имисионното обследване са предоставени на РЗИ-Сливен - за целите за изготвяне оценка риска за здравето на живущите в региона, съгласно Закона за здравето, както и на Кмета на Община Нова Загора.