Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Консултации с обществеността на Доклада за оценка степента на въздействие (ДОСВ)

ДОСВ

 
ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК В ИМОТИ С  № № 27111.47.42; 27111.48.115; 27111.47.189; 27111.48.198; 27111.48.272; 27111.48.273 и 27111.48.275 ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЕЗЕРО, ОБЩ.НОВА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СЛИВЕН”. 

публикувано на 15.10.2021 г.

================================================================================

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ЗА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОТЕЛ 

публикувано на 05.08.2021 г.

================================================================================

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „ПРОМЯНА НА НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ (НТП) НА ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 73016.61.8 И 73016.61.5 В МЕСТНОСТ „ЯСАЦИТЕ” В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ТРАПОКЛОВО, ОБЩ. СЛИВЕН ОТ НТП „ЛИВАДА” В НТП „НИВА” ВЪРХУ ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0000192 - “РЕКА ТУНДЖА – 1”.

публикувано на 17.02.2021 г.


================================================================================
================================================================================

ДOКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ НА НА ОУП НА ОБЩИНА ЕЛХОВО С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗЗ „ДЕРВЕНТСКИ ВЪЗВИШЕНИЯ 1” BG0000218, ЗЗ „САКАР” BG0000212, ЗЗ „РЕКА ТУНДЖА 2” BG0000195, ЗЗ „ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ТУНДЖА” BG0000217 ПО ДИРЕКТИВА 92/43/ ЕЕС И ЗЗ „САКАР” BG0002021, ЗЗ “ДЕРВЕНТСКИ ВЪЗВИШЕНИЯ” BG0002026 ПО ДИРЕКТИВА 2009/147/ ЕЕС.

публикувано на 16.12.2020 г.