АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


АКТУАЛНО виж всички »

Комисия одобри предложение за обявяване на нова защитена местност в област Стара Загора

18.06.2021 г.
Експертна комисия, назначена от директора на РИОСВ–Стара Загора одобри предложение за обявяване на нова защитена територия от категорията защитена местност „Гората на Боряна в Енински ливади”, разположена в землището на с. Енина, общ. Казанлък. Предложението, за обявяване на новата защитена местност беше внесено от инициативна група в състав г-жа Нели Дончева, г-н Велчо Алексиев, г-н Светослав Тодоров и г-жа Александра Александрова.

В заседанието на комисията, състояло се на 16 Юни, участие взеха експерти от РИОСВ–Стара Загора и представители на МЗХГ, МРРБ, Областна администрация Стара Загора, СГКК, Община Казанлък и кметство с. Енина, както и двама от общо тримата собственици на имоти, които попадат в рамките на защитената местност.

„Гората на Боряна в Енински ливади” се характеризира с наличието на местообитания на застрашени, редки и уязвими видове, с висока консервационна значимост и характерен ландшафт, включващ равнинна крайречна гора. Обявяваното на защитената местност ще бъде от ключово значение за опазване на територия с богата флора и фауна, включваща защитени и редки видове. 

Предложената защитена местност „Гората на Боряна в Енински ливади” покрива изискванията на Закона за защитените територии за територия с характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат на хармонично съжителство на човека и природата. Площта й, съгласно предложението ще бъде 348,41 дка. Следва проекто-заповедта за обявяването й да бъде подписана от министъра на околната среда и водите, след което РИОСВ–Стара Загора ще предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в Кадастралната карта за землището на с. Енина, общ. Казанлък.