НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

Имисионно обследване на въздуха в град Нова Загора

19.04.2021 г.
През 2021 г. продължават имисионните измервания на атмосферния въздух в гр. Нова Загора. Същите се извършват съгласно график, утвърден от министъра на околната среда и водите. По план имисионните измервания, следва да се осъществяват в рамките на 51 денонощия през цялата календарна година.

В периода 04 - 19.02.2021 г., Мобилна автоматична станция (МАС) на Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда проведе първото измерване на атмосферния въздух в гр. Нова Загора. МАС проследи нивата на въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, фини прахови частици (ФПЧ10), сероводород, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди.

Автоматичната станция беше позиционирана в жилищен район на града, разположен най-близо до южната индустриална зона, съобразено с изискванията в Приложение №6 към чл. 11 от Наредба №12/2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.

Резултатите от измерванията сочат, че превишение има само по показател фини прахови частици под 10 микрона (ФПЧ10), което е в резултат на изгаряне на твърди горива в битовия сектор през отоплителния сезон. По останалите контролирани показатели не са отчетени превишения на действащите норми за качество на атмосферния въздух.

За резултатите от имисионното обследване са съставени протоколи, които са предоставени на РЗИ-Сливен за изготвяне оценка риска за здравето на живущите в региона, съгласно Закона за здравето, както и на Кмета на Община Нова Загора, за предприемане на действия по компетентност.