Въздух

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Ежедневни бюлетини за състоянието на въздуха

Бюлетин на Изпълнителната агенция по околна осреда (ИАОС)
 
- Ежедневен бюлетин на ИАОС за състоянието на атмосферния въздух в страната - обновява се всеки ден след 11.15 ч.

* Считано от 10.04.2012 г. ежедневния бюлетин за състоянието на атмосферния въздух в района на гр. Стара Загора ще се публикува само на страницата на Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС), посочена по-горе.

** Забележка относно данните от автоматичните (АИС) и мобилни (МАС) станции
1. Данните от АИС “Зеления клин”, “Могила”, и от анализатора за серен диоксид в гр. Гълъбово постъпват в реално време в база данни за КАВ на РИОСВ Стара Загора и Националната база данни в ИАОС и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини издавани от РИОСВ/ИАОС.
2. Данните, които ежедневно постъпват в РИОСВ Стара Загора от МАС са предварителни. След проверка за достоверност и верифициране им, окончателните данни се публикуват в заключителни доклади от измерванията на качеството на атмосферния въздух с МАС.