НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Актуални конкурси

„Началник на отдел“ в Дирекция "Контрол и превантивна дейност"

 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:

ЗА  ДЛЪЖНОСТ "Началник на отдел" ОВЧАВВФФ
в Дирекция "Контрол и превантивна дейност", с месторабота в Регионална инспекция по околна среда и водите - Стара Загора, щатни бройки: 1 при следните условия:

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на конкурсната длъжност:
- образование – бакалавър;
- професионален опит – 4 години; 
- минимален ранг за заемане на длъжността: III младши.
2. Начин на провеждане на конкурса: писмен тест за установяване познанията на допуснатите кандидати в областта на екологичното законодателство и провеждане на интервю.
3. Необходими документи за участие в конкурсната процедура са:
- Автобиография 
- Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС 
- Заявление за участие в конкурс, чл. 17, ал. 2 НПКПМДС 
- Копие от документи за образователно-квалификационна степен 

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват:
- На таблото във фоайето на сградата на РИОСВ-Стара Загора и на интернет страницата.
На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител  нареждам обявлението за конкурса да се публикува в специализиран сайт или портал за търсене на работа, на интернет страницата на РИОСВ-Стара Загора и в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията.

4. Описание на длъжността: 
1.Ръководство, включително планиране, организиране, контролиране и координиране работата в отдел „Опазване на водите и чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“;
2.Отговорност за изпълнение на задачите от отдел „Опазване на водите и чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“ пред директора на дирекция К и ПД и пред директора на РИОСВ-Стара Загора;
3.Отчитане постигането на целите на отдел „Опазване на водите и чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“ пред директора на дирекция К и ПД и пред директора на РИОСВ-Стара Загора;
4.Ръководство на работата на непосредствено подчинените му служители в отдел „Опазване на водите и чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“.
5.Оценяване изпълнението  на служителите от отдел  „Опазване на водите и чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“.

5. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността -  650 лв.


Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 17.00 часа на 28.02.2020 г., в сградата на РИОСВ - Стара Загора, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности", на адрес гр.Стара Загора, ул.Стара планина 2.


адрес: 
гр.Стара Загора, ул. Стара планина № 2
• телефон: 
 042/ 692233
• административно звено: 
Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
• лице за контакт: 
Ивилина Станева
• краен срок за подаване на документи: 
28.02.2020 г. 17:00 ч.

Публикувано на 18.02.2020 г.