Води

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Административни услуги в направлението

Издаване на разрешение за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от Басейнова дирекция “Източнобеломорски район”, гр. Пловдив, чрез РИОСВ Стара Загора

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
(чл. 60, ал. 1 от Закона за водите (ДВ бр. 67/1999 г.)
 
За откриване на процедура за издаване на Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, кандидатите подават следните Заявления до Директора на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район – Пловдив чрез РИОСВ – Стара Загора:
 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Разрешава се заустване на отпадъчните води без разрешително за обекти: извън регулация, с дневен отток до 10 м3/ден – битово-фекални води и с товар на замърсяването до 50 екв.ж. по БПК5, след задължително първично пречистване на водите. Във всички останали случаи, Разрешителното за заустване е задължително;
2. Разрешително за заустване се издава за съществуващи обекти и за обекти в процес на проектиране и/или строителство. Представянето на Разрешително за заустване е задължително за одобряване на проектите и за издаване на разрешение за строеж;
3. Редът и начинът на издаване на разрешителни за заустване са определени в Наредба № 2 / 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.
.....................................................................................................................................................................................