АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


АКТУАЛНО

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на 3 броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

16.04.2020 г.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.
повече»

От 02.04.2020г. РИОСВ – Стара Загора дава възможност за обслужване по електронен път с цел максимално намаляване необходимостта от физическо посещаване на инспекцията

02.04.2020 г.
Услугата e достъпна за потребители в Системата за сигурно електронно връчване - www.edelivery.egov.bg, администрирана от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДА „ЕУ“) повече»

ВАЖНО!!! До всички лица,извършващи дейности по Регламент №1013/2006г., относно превози за или внос в Република България на отпадъци, за които не се изисква нотификация

01.04.2020 г.
Лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент №1013/2006г. и получателите на отпадъци в случаите, за които не се изисква нотификация, са задължени да изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща / за РИОСВ-Стара Загора annex7@stz.riew.gov.bg повече»

Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000205 "Стралджа"

27.03.2020 г.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.
повече»

Обществени обсъждания на проекти на 3 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР.

20.03.2020 г.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.
повече»

Предприети мерки срещу разпространяването на Коронавирус от РИОСВ - Стара Загора

10.03.2020 г.
Директорът на РИОСВ - Стара Загора издаде заповед № РД-08-39/09.03.2020 г. за предприемане на превантивни мерки срещу разпространението на Коронавирус в рамките на териториалният обхват на инспекцията. повече»