АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


АКТУАЛНО

Басейнова дирекция – Пловдив и РИОСВ – Стара Загора провериха сигнал за умряла риба в река Тунджа

15.10.2020 г.
Експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) – Пловдив и РИОСВ - Стара Загора провериха сигнал за умряла риба в река Тунджа при с. Трънково, общ. Елхово.
повече»

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на 5 броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

29.09.2020 г.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.
повече»

Позиция на РИОСВ – Стара Загора, във връзка с протест на граждани от гр. Нова Загора

28.09.2020 г.
Експлоатираната от „Енерджи 2“ ООД Енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции (инсталация за биогаз) в гр. Нова Загора е един от най-проверяваните обекти в териториалния обхват на Инспекцията. 
повече»

РИОСВ - Стара Загора с инициативи за Седмицата на мобилността

17.09.2020 г.
​РИОСВ - Стара Загора беше гост на учениците от ОУ „Кирил Христов“ и техните ръководители Венета Кирковска и Екатерина Йовчева. На 17 септември 2020 г. децата отбелязаха Европейската седмица на мобилността.  повече»

Министър Димитров и зам.-главен прокурор Пиронева провериха два от най-рисковите складове със стари пестициди

27.08.2020 г.
Министърът на околната среда и водите Емил Димитров и заместник-главен прокурор от Върховна административна прокуратура (ВАП) Десислава Пиронева, заедно с представители на РИОСВ – Стара Загора провериха двата оценени като едни от най-рисковите складове у нас със стари излезли от употреба пестициди, намиращи се в землището на с. Яворово, община Стара Загора.  повече»

ВАЖНО!!! Нови изисквания при подаване на документи в РИОСВ - Стара Загора за обекти на територията на общините Котел и Тополовград

16.06.2020 г.
От днес 12.06.2018 г. влиза в сила нов Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите /ПУДРИОСВ/,  обнародван в брой 49 на Държавен вестник. 
повече»

5 юни – Световен ден на околната среда ‘2020

26.05.2020 г.
Посланието за Световния ден на околната среда тази година е, че природата ни „изпраща съобщение“ и ни показва, че сме на прага на срив. Затова е време да се събудим и да си вземем бележка, да преосмислим връзката си с природата.  повече»