АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


АКТУАЛНО

Областният управител на област Сливен и директорът на РИОСВ-Стара Загора ще сезират МОСВ за нерегламентираната дейност с излезли от употреба автомобили

22.03.2022 г.
Областният управител на област Сливен Веселин Вълчев и директорът на РИОСВ – Стара Загора Ивилина Станева ще сезират МОСВ и парламентарната комисия по околната среда и водите за проблемите, свързани с нерегламентираните дейности с излезли от употреба моторни превозни средства и отпадъци от черни и цветни метали. 
повече»

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ОТЧИСЛЕНИЯТА ПО ЧЛ.60 И ЧЛ.64 ОТ ЗУО ЗА 2021 Г. И 2022 Г.

02.03.2022 г.
В Държавен вестник, бр. 17 от 01.03. 2022 г., е обнародван Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, касаещ Закона за управление на отпадъците (ЗУО) (чрез ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс), с който в ЗИД на ДОПК са обнародвани следните промени при ползването на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за 2021 г. и 2022 г., считано от 01.01.2022 г.: повече»

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИ

04.02.2022 г.
ВАЖНО: Съгласно разпоредбите на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /Наредбата/, годишните отчети за дейности с отпадъци се предоставят в Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО).
повече»

„За хората и природата“ – мотото на Световния ден на влажните зони – 2-ри февруари

01.02.2022 г.
 
 2-ри февруари ни напомня и призовава за действия, свързани с постигането на баланс и хармония с околната среда – задача, която си остава сред най-големите предизвикателства пред човечеството в последните два века.
повече»

ВАЖНО!!!

06.12.2021 г.
С Постановление на Министерски съвет №354 от 26 октомври 2021 г. е приета Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (ННВОППВОС) (oбн. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021 г.).
повече»

"РИОСВ-Стара Загора извърши извънредна проверка по сигнал за изтичане на отпадни води в река Тунджа"

01.11.2021 г.
РИОСВ-Стара Загора извърши извънредна проверка по получен сигнал на „зелен телефон” за изтичане на отпадни води с пяна в река Тунджа в района на с. Ягода, общ. Мъглиж. Сигналът е постъпил в инспекцията чрез единен номер за спешни повиквания 112. 
повече»

Вековен полски бряст в село Ковачево е обявен за защитено дърво

13.10.2021 г.
Министърът на околната среда и водите Асен Личев обяви статут на  защитено дърво на вековен полски бряст (Ulmus minor) в село Ковачево, община Раднево, област Стара Загора. Дървото е на над 100 години, с височина над 20 метра и обиколка на ствола 2,96 метра.
повече»

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВОДЕНЕТО НА ОТЧЕТНОСТ В НИСО!!!

11.10.2021 г.
Съгласно последното изменение и допълнение от 01.10.2021 г. на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
повече»