Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2020 година

Публикувано на 22.12.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-18-ОС/ 2020 г. за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Промяна на начина на трайно ползване (НТП) на имоти с идентификатори 73016.61.8 и 73016.61.5 в местност „Ясаците” в землището на с. Трапоклово, общ. Сливен от НТП „ливада” в НТП „нива”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-19-ОС/ 2020 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение: „Разделяне на ПИ 46417.63.7 и смяна на предназначението на новообразуваните ПИ 46417.63.30, ПИ 46417.63.31, ПИ 46417.63.32, с. Малка Верея, общ. Стара Загора, с цел изграждане на жилищни сгради”.

Публикувано на 07.12.2020г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-16-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда в новообразуван имот № 305.243 в землището на с. Лясково, общ. Стара Загора”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-17-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане склад за селскостопанска продукция, стопански инвентар и битова сграда към него в имот с идентификатор 72480.87.15 в местност „Замбуклу бурун” в землището на с. Тича, общ. Котел, обл. Сливен”.

Публикувано на 23.10.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-15-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Залесяване на имот с идентификатор
72480.89.7 в землището на с. Тича, общ. Котел и имот с идентификатор 47528.48.22 в землището на с. Медвен, общ. Котел по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка”

Публикувано на 16.10.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-14-ОС/ 2020 г. за прекратяване процедура по оценка на съвместимост на етап проверка за за допустимост инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 87641.90.331(стар №000331) от "пасище" на нива в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък”

Публикувано на 18.09.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-13-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на вилна сграда в имот с идентификатор 40292.11.11 по КК и КР на гр. Крън, общ. Казанлък”

Публикувано на 31.07.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-11-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Създаване на овощна градина в имот с идентификатор 37530.10.2 в местност „Адата” в землището на с. Ковачите, общ. Сливен, обл. Сливен”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-12-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Създаване на овощна градина в имот с идентификатор 37530.10.511 в местност „Адата” в землището на с. Ковачите, общ. Сливен, обл. Сливен”.

Публикувано на 22.05.2020г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-10-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на предприятие за рязане, профилиране и обработка на строителни и декоративни скални материали в имот № 044009 в землището на с. Градец, общ. Котел”.